ИМКО-3" СД

Всички програми в този сайт могат да се ползват само от структурите на МЗХГ и фирмите поддържащи КВС с действащи договори!

                                         За контакти GSM  0878727396 и e-mail:   imko3@mail.bg,  imko3@abv.bg 

                                                                           Електронната поща  imko3@dir.bg  не  работи!
                                                  Моля изпращайте писма само на imko3@mail.bg и новата ни поща imko3@abv.bg

                 НОВИ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за ползване на земеделски земи от декларации по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.  Променени на 21.06.2020 г.  за  2020/2021  стопанска  година.

 

              ОПИСАНИЕ на ЕДИНЕН ФОРМАТ  за предаване на данни от ОСЗ на заинтересованите лица за изготвяне на   доброволни споразумения .  


              ОПИСАНИЕ на ЕДИНЕН ФОРМАТ за предаване на данни за изготвени доброволни споразумения в ОСЗ.

 

      От таблицата по-долу могат да се вземат с цел  актуализиране  програмите, разработени от "ИМКО-3" СД, които се използват от общинските служби по земеделие, областните дирекции "Земеделие", МЗХГ  и от фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост в извънселищните територии /КВС/.
 Вземете от тук¯

 

Система

Описание

От дата

  FERMA

Интегрирана информационна с-ма  "ФЕРМА" (FERMA) под Windows - Регистри на земеделски земи и гори, Регистър  договори,   Регистри за ползване на земеделски земи  -  версия  1.2.12 от 24.02.2021 г.

         Във версия 1.2.12 от 24.02.2021 г. са отстранени проблеми за които сме били информирани от ОСЗ. Няма новости за версията.

       Взема се FERMA_Update.exe и се инсталира в папката, където е инсталирана версия 1.0.0. Ако не е инсталирана версия 1.0.0 с FERMA_Full.exe трябва да се инсталира първа!!!

 
 
24.02.2021
  1
8:00 ч.

RIPP

Регистър на имоти с промяна на предназначението – версия 2.0.5
(програмата е само за ОДЗ и МЗХГ и не касае ОСЗ)

22.06.2019

DPF

Регистьр на държавния поземлен фонд (ДПФ) - версия 1.1.36 от 25.11.2019 г.
(програмата е само за ОДЗ и МЗХГ и не касае ОСЗ)

25.11.2019

FRZPK

Регистър на зем. земи и гори /за ОСЗ/ - версия 14.6 от 18.07.2020г.

Във версия 14.6 е променен номера и датата на заповедта, които излизат в решенията. Това бе пропуснато във версията от 22.06.2020 г.

 

Във версията от 22.06.2020 г.  е актуализиран списъка на служителите на МЗХГ и ОДЗ оторизирани да подписват решения на ОСЗ в съотвтствие със заповед РД46-141 от 17.03.2020 г.  на Министъра  на ЗХГ.

 

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.

Промяна на служител изготвящ скици:
16.09.2020 г. касае ОСЗ: Първомай


Землища бр. преминали към СГКК: 
10.03.2020 г. касае ОСЗ: Чипровци - 7, Исперих - 1
15.03.2020 г. касае ОСЗ: Струмяни - 2
02.04.2020 г. касае ОСЗ: Черноочане - 2

16.09.2020
15:30 ч.

FRZ

Регистър зем.земи и гори за фирма - версия 10.7 от  03.07.2018 г.  

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.

Дата 22.12.2020 г. касае:   "ГЕОСИ"   ЕООД

22.12.2020
16:30 ч.

FPZ2

Ползване на земеделските земи и договори - версия 4.03 от 12.03.2020 г.,  18:00 ч.

Във версията от 12.03.2020 г. са отстранени проблеми  при изготвяне на данни  за FERMA Win. Тя касае само ОСЗ, които са имали проблеми  при приемане на  данни  за  землиаща  от FPZ2 в  FERMA Win, за "Регистър договори" и общи данни за ОСЗ по чл.27 от ЗГ. Останалите ОСЗ могат да я инсталират и не  е необходимо да изготвят наново данни, които вече са изготвили и приели във FERMA Win.

Версия 4.03 е предназначена за изготвяне на данни за предаване на с-ма FERMA Win. Прочетете новостите за версията.

Ако сте пропуснали някои версии прочетете новостите и за тях.

12.03.2020
19:00

FERMAO

Ферма - Обезщетения - версия 5.0 от 18.07.2020 г.

Във версия 5.0 е променен номера и датата на заповедта, които излизат в решенията. Това бе пропуснато във версията от 22.06.2020 г.

Във версията от 22.06.2020 г.  е актуализиран списъка на служителите на МЗХГ и ОДЗ оторизирани да подписват решения на ОСЗ в съотвтствие със заповед РД46-141 от 17.03.2020 г.  на Министъра  на ЗХГ.

 

Във версия 4.8 има промени в текста на решенията по чл.19а, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ - преработки, когато са на основание чл.53б, ал.5 от ЗКИР. При изготвяне на решение за право вече може да се избира дали основанието е т.1 - "заповед на Началника на СГКК" или т.2 - "заповед на Изпълнителния директор на АГКК". 

 

Прочетете новостите за версията.  

18.07.2020

FOZ

Ферма-Оземляване - версия 4.1  

13.07.2017

FERMA3

Ферма III - Преписки по ЗСПЗЗ - версия 5.2 от 17.05.2017 г. 

Новата  версия  е съобразена със заповедта на Министьра на ЗХГ  за достъп до програмата само на  двама определени служители за всяка ОСЗ или офис. 
На 15.12.2019 г. са направени корекции в списъка съгласно заповеди: РД09-1134/29.03.2019 г. на МЗХГ  за офис Руженци, офис Бойница, ОСЗ Грамада и ОСЗ Димово.
РД09-1135/06.12.2019 г. на  МЗХГ за ОСЗ Асеновград, ОСЗ Карлово, ОСЗ Марица, ОСЗ Първомай, ОСЗ Пловдив, ОСЗ Раковски, ОСЗ Садово и ОСЗ Съединение
РД09-1136/06.12.2019 г. ма МЗХГ за ОСЗ Ловеч, ОСЗ Угърчин и ОСЗ Луковит.

15.12.2019
18:00 ч.

FERMAR

Ферма - Регистър на имоти и собственици - версия 2.1 

17.05.2017

FPG

Преписки за гори и земи от ГФ и регистър на гори и ЗГФ - в. 4.1  

17.05.2017

FGF

Тест на данни за гори и земи от ГФ - версия 1.0

25.10.2002

CYRHP

Фонтове и програма за кирилизация на лазерни принтери HP

12.04.2010

ZEM 2.0

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM -Единен Формат - версия 2.0)

22.12.2003

ZEM 3.02

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.02)

28.03.2013

ZEM 3.03

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.03)

28.03.2013

HASP

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

28.02.2012

SDI

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

23.07.2007

SDI_W7

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС) за Windows 7

18.07.2011

FERMASYS

Настройки на компютър под WindowsXP за работа на програмите от система ФЕРМА в ОСЗ

06.12.2007

 
       Указания за инсталирането и експлоатацията на тези програмни системи можете да получите на GSM 0878727396, e-mail:   imko3@mail.bg,  imko3@abv.bg